Практика

Договори и пълномощни

Изготвяне на писмени договори
Консултации по сключени договори или такива, които предстои да бъдат сключени
Пълномощни
Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, произтичащи от неизпълнение на договор
Договорна отговорност
Изменение, прекратяване и разваляне на сключени договори

Недвижими имоти

Съсобственост на недвижим имот
Покупко-продажба на недвижими имоти
Наем на недвижими имоти
Вещни и други права върху недвижим имот
Процесуално представителство по дела за недвижими имоти
Строителство на къщи

Банково и финансово право

Ипотечни кредити
Потребителски кредити
Кредитни обезпечения
Рефинансиране на кредити
Лизингови договори
Необслужвани задължения

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Алтернативни методи за разрешаване на спорове
Сфери на процесуално представителство
Досъдебна фаза
Съдебна фаза
Следсъдебна фаза
Арбитраж

Миграционно право

Придобиване на българско гражданство
Кандидатстване за виза
Разрешение за пребиваване
  • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната;
  • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване в страната;
  • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната;
  • Снабдяване с удостоверения за пребиване на членовете на семействата на граждани на Европейския съюз.
Вписване в регистрите на населението
Издаване на български документи за самоличност
Процесуално представителство пред властите

Международно частно право

Вещни права с международноправен елемент
Семейни и наследствени отношения с международноправен елемент
Договорни отношения с международноправен елемент
  • Определяне на приложимото право към договорните отношения;
  • Изследване на специалните норми на международна търговия;
  • Консултации във връзка с договори с международноправен елемент в областта на: покупко-продажбата; потребителското право; застрахователното право; трудовото право и др.;
  • Определяне на международната компетентност.
Извъндоговорни отношения с международноправен елемент
Признаване на чуждестранни решения и други актове
Допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове

Право на интелектуалната собственост

Авторско право и сродните му права
Търговски марки
Патенти
Полезни модели
Промишлен дизайн
Интернет право

Наследствено право

Консултации относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото при откриване на наследството
Изчисляване на наследствен дял
Приемане и отказ от наследство
Изготвяне и обявяване на завещания
Възстановяване на запазена част от наследство
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна
Към цялата практика

Представяне

Професионалните консултанти в Адвокатска кантора „Светлан Илиев” вече над 10 години творчески решават правни проблеми. Никакви правни въпроси не са твърде малки или твърде големи. Ние вярваме, че постоянната връзка с доверен правен съветник е ключова част от успеха на бизнеса. Ние сме с вас от самото начало до щастливия край, като ви водим чрез инкорпориране, данъчно планиране, въпроси, свързани с приемствеността, и дори вашата стратегия за излизане от даден сектор.

Цени

Адвокатско дружество предлага достъпна правна защита на Вас и Вашите интереси.

Хонорарите ни се определят по договаряне – според естеството на казуса, като не могат да бъдат по-ниски от установените в действащата нормативна уредба минимални размери на адвокатските възнаграждения.

В зависимост от конкретния случай, можем да предложим възможност за разсрочено плащане на хонорара, за да гарантираме достъпност на услугите ни.

Свържи се с нас

ул. "Георги Комитата" № 12, Пловдив, България